REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WSTĘP DO REGULAMINU

Właścicielem platformy sprzedaży internetowej Sklep Ursus Warszawa mieszczącej się na stronie www.sklep.ursuswarszawa.com (w dalszej części  „Sklep”) jest 
Klub Sportowy Ursus Warszawa z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Generała Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa (w dalszej części KS Ursus)

Klub Sportowy Ursus jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000009458.
NIP:
5222601553 , REGON: 017259414.

Sklep działający na stronie www.sklep.ursuswarszawa.com oraz namiot usytuowany przy ul. Sosnkowskiego 3 w Warszawie na stadionie OSiR Ursus podczas meczów domowych KS Ursus to jedyne miejsca uprawnione do sprzedaży odzieży, gadżetów oraz pamiątek kibicowskich i sportowych ze znakiem graficznym używanym przez i będącym własnością Klubu Sportowego Ursus Warszawa (emblematem powszechnie znanym jako obecnie użytkowany przez drużynę piłkarską herb KS Ursus).

Rachunek bankowy PKO BP: 85 1020 1055 0000 9702 0101 7854

Słownik pojęć użytych w niniejszym regulaminie:

 1. Przedsiębiorca – podmiot prawa, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą, dalej także jako „KS URSUS”
 2. Kupujący – każdy podmiot składający Zamówienie w Internetowym Sklepie Ursus (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (w tym zawarcie umowy sprzedaży) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zwany w dalszej części także „Klientem”).
 4. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 6. Reklamacja – tryb postępowania w razie wystąpienia wady sprzedanego towaru.
 7. Rękojmia – tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy, który sprzedał towar Konsumentowi, w sytuacji ujawnienia się wady fizycznej lub prawnej.
 8. Rzeczoznawca – specjalista w zakresie obuwia i odzieży, posiadający wiedzę specjalistyczną umożliwiającą stwierdzenie istnienia wady i przyczyn jej powstania, w sprzedanym towarze Konsumentowi.
 9. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie internetowym, w szczególności, odzież i akcesoria sportowe.
 10. Wada istotna – podstawa umożliwiająca skorzystanie przez Konsumenta określonych praw z tytułu rękojmi.
 11. Sklep internetowy – serwis internetowy należący do KS Ursus, na którym nastąpiło złożenie zamówienia przez Kupującego.
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
 2. Do składania Zamówień w Sklepie, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty elektronicznej e-mail, jak również przeglądarki internetowej stron www.
 3. Korzystanie ze Sklepu oraz założenie i prowadzenie Konta klienta jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne.
 4. Przedmiotem świadczenia KS Ursus  jest profesjonalna sprzedaż oryginalnej odzieży sportowej oraz akcesoriów sportowych, które to Towary zostały zgodnie z obowiązującym przepisami prawa wprowadzone na rynek polski.
 5. Zawartość Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie przez Klienta zamówienia nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.
 6. Składane na stronie zamówienia na produkty prezentowane przez KS Ursus stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert zakupu. Umowa sprzedaży jest zawierana z chwilą potwierdzenia zamówienia przez KS Ursus w formie wiadomości e-mail, wysłanej do Klienta. Do czasu otrzymania tego potwierdzenia, Klient jest uprawiony do anulowania zamówienia.
 7. KS Ursus dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych Towarów, były jak to najbardziej możliwe, zgodne z rzeczywistością.
 8. Informacje o producentach Towarów, posiadanych przez Towary znakach bezpieczeństwa i zgodności, podawane są na stronie Sklepu internetowego, obok wybranego przez Kupującego Towaru.
 9. Konsument może porozumieć się z KS Ursus za pośrednictwem:
  poczty elektronicznej e-mail: sklep@ursuswarszawa.com
  lub bezpośrednio w siedzibie KS Ursus: ul. Kazimierza Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 poz. 1495) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1495) o prawach konsumenta.
 11. Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

II. CENY I OPŁATY DOTYCZĄCE TOWARÓW

 1. Wszystkie ceny Towarów, podane w Sklepie są wartościami brutto, wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają wszelkie podatki i daniny publiczne, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
 2. KS Ursus płatność za Towar oraz pozostałe opłaty wynikające z zakupu przyjmuje w formie przedpłaty poprzez płatność przelewem (przelew internetowy lub wpłata pocztowa) na rachunek bankowy KS Ursus lub osobiście podczas odbioru osobistego Towaru w formie gotówki lub karty płatniczej. Konsument ponosi koszty możliwej opłaty bankowej lub pocztowej, za wykonanie dyspozycji przelewu.
 3. Oprócz ceny Towaru, Konsument pokrywa również koszty jego dostarczenia na adres wskazany w złożonym zamówieniu w przypadku wybrania opcji wysyłki zakupionego Towaru. Odbiór osobisty w punkcie stacjonarnym jest bezpłatny.
 4. Szczegółowe informacje na temat wysyłki, w tym kosztów zawiera rozdział IV niniejszego Regulaminu.

III. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia KS Ursus przyjmuje drogą elektroniczną z wykorzystaniem Sklepu przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep, należy dodać wybrany Towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu bądź w wiadomościach mailowych otrzymanych na podany adres e-mail.
 3. Po zawarciu z Kupującym umowy sprzedaży (po potwierdzeniu zamówienia przez KS Ursus), kupiony Towar może zostać wydany w biurze Klubu KS Ursus w poniedziałek od godz. 10.00 do 18.00, od wtorku do piątku od godz. 8.00 do 16.00 oraz sklepie KS Ursus w poniedziałki i środy w godzinach od 16:30-18:30.
 4. W sytuacji, w której z przyczyn obiektywnych i niezależnych od KS Ursus, zamówionego Towaru nie będzie w magazynie, Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie i ma możliwość wyboru między:
  – zmianą zamówionego Towaru na inny,
  – dłuższym czasem realizacji,
  – rezygnacją ze złożonego zamówienia, a w konsekwencji zwrotu wszystkich wpłaconych środków pieniężnych.
 5. Kupujący przy złożeniu zamówienia, w celu prawidłowego przebiegu transakcji, powinien podać numer telefonu kontaktowego i adresu poczty elektronicznej e-mail, które będą konieczne do potwierdzenia złożonego zamówienia.
 6. Podanie nieprawidłowych danych przez Kupującego może uniemożliwić realizację złożonego zamówienia, a w szczególności podanie przez Klienta błędnego adresu dostawy Towaru, może spowodować opóźnienie w jego dostawie.

IV. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Kupujący ma możliwość odbioru towaru wyłącznie w siedzibie KS URSUS przy ul. Sosnkowskiego 3 w Warszawie w biurze Klubu KS Ursus w poniedziałek od godz. 10.00 do 18.00, od wtorku do piątku od godz. 8.00 do 16.00 oraz sklepie KS Ursus w poniedziałki i środy w godzinach od 16:30-18:30.

V. WYMIANA TOWARU

 1. Wszystkie zakupione w Sklepie Towary, na życzenie Klienta podlegają wymianie na inny, w terminie 30 dni od daty odebrania tego towaru przez Kupującego.
 2. Klient może dokonać wymiany zamówionego Towaru, na taki sam w innym rozmiarze. Towar powinien być nieużywany, nieuszkodzony w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu razem ze wszystkimi metkami i dopięciami z kodem kreskowym.
 3. Klient proszony jest o wcześniejsze potwierdzenie drogą mailową czy w ofercie Sklepu znajduje się oczekiwany przez Niego rozmiar. W przypadku braku dostępności towaru, KS Ursus dołoży wszelkich starań, by Towar wymienić możliwie jak najszybciej. W sytuacji, gdy wymiana będzie niemożliwa (np. z powodu wyczerpania zapasów), KS Ursus zaoferuje do wyboru inny dostępny produkt, lub zwróci pieniądze przelewem na wskazane konto bądź przekazem pocztowym.
 4. Czas realizacji wymiany wynosi do 7 dni roboczych, licząc od momentu otrzymania Towaru przez KS Ursus.
 5. Towar należy zwrócić osobiście do siedziby KS Ursus, przy ul. Sosnkowskiego 3 w Warszawie.

VI. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z KS Ursus bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w termie 30 dni od dnia otrzymania Towaru, a więc objęcia przez Konsumenta Towaru w posiadanie lub objęcia Towaru w posiadanie przez wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik, zaś w przypadku, gdy Konsument złoży jedno Zamówienie obejmujące wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub częściami, termin trzydziestodniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.
 2. Konsument korzystając z uprawnienia wskazanego w punkcie 1, może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie.
 3. Klient może posłużyć się przykładowym formularzem przygotowanym przez KS Ursus, który należy uzupełnić, przy czym jego stosowanie nie jest obowiązkowe.
 4. Oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy, należy wysłać do siedziby KS Ursus, z tym, że do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie w tym terminie oświadczenia o skorzystaniu z tego prawa.
 5. W razie skorzystania przez Konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy, Konsument ponosi wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu (dostarczenia) Towaru do siedziby KS Ursus.
 6. KS Ursus dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi kosztami.
 7. KS Ursus może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania.
 8. Klient jest zobowiązany do zwrotu Towaru KS Ursus lub przekazać go osobie upoważnionej przez KS Ursus niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 9. Do zachowania terminu, o którym mowa w punkcie 9, wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 10. Zwrotu Towaru Klient powinien dokonać na adres siedziby KS Ursus tj. ul. Kazimierza Sosnkowskiego 3 , 02-495 Warszawa, lub osobiście w siedzibie klubu do osoby po stronie KS Ursus do tego upoważnionej.
 11. Kupujący niebędący Konsumentem, nie ma prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, zaś w zakresie takiej sprzedaży zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 12. Konsumentem, w przypadku zwrotu Towaru w związku z odstąpieniem, o którym mowa w ust. 1, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 13. Właściciel Sklepu informuje, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

VII. REKLAMACJE

 1. Wszystkie Towary zakupione w Sklepie Internetowym podlegają 2 (dwa) letniej rękojmi, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta oraz Ustawą Kodeks Cywilny.
 2. KS Ursus zaleca zachowanie dowodu zakupu – np. paragon, faktura VAT.
 3. Zaleca się aby reklamowany Towar był czysty, co znacznie przyśpieszy rozpoznanie zgłoszenia reklamacyjnego.
 4. W zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący powinien podać szczegóły reklamacji, w szczególności jaki Towar reklamuje, kiedy wada została zauważona, jak również okoliczności uzasadniające reklamację i żądania Kupującego.
 5. KS Ursus w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Konsumenta reklamacji, poinformuje Go o swoim stanowisku w zakresie zasadności zgłoszonego roszczenia.
 6. Reklamowany Towar dostarczony osobiście lub drogą pocztową powinien zawierać oświadczenie Konsumenta, zawierające w miarę dokładny opis wady Towaru, numer telefonu lub adresem e-mail, aby umożliwić bezpośredni i niezwłoczny kontakt z Konsumentem.
 7. Reklamacje Klient może złożyć wysyłając pismo na adres siedziby KS Ursus (ul. Kazimierza Sosnkowskiego 3, Warszawa), lub dostarczyć pismo osobiście.
 8. Jeżeli w wyniku uznania przez KS Ursus reklamacji za zasadną, Towar naprawiono lub wymieniono na nowy, bądź zgłoszoną reklamację odrzucono jako niezasadną, KS Ursus niezwłocznie zwróci taki Towar, na podany przez Konsumenta adres, chyba że zostanie ustalona z Klientem inna forma przekazania Towaru.
 9. W sytuacji gdy reklamowany Towar nie zostanie przez Klienta odebrany, KS Ursus wezwie Klienta na piśmie lub ewentualnie w inny sposób z Nim osobiście uzgodniony, do odbioru Towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wezwania. Po bezskutecznym upływie tego dodatkowego terminu, KS Ursus będzie uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowanie Towaru. Opłata ta wnosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście, gdzie siedzibę ma KS Ursus, naliczanej za każdy miesiąc przechowania.
 10. Reklamacja złożona przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu potwierdzającego sprzedaż, nie będzie rozpatrywana.

VIII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do takich procedur tj. możliwości skierowania sprawy za zgodą obu stron umowy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego.
 2. Konsument uprawniony jest więc do zwrócenia się:
  1. do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie ewentualnego sporu wynikłego z zawartej z Forsport umowy sprzedaży,
  2. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia ewentualnego sporu między Klientem, a KS Ursus.
 3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w przedmiocie rozstrzygnięcia ewentualnego sporu między Klientem, a KS Ursus, korzystając także z bezpłatnej pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, w tym m.in. Federacja Konsumentów
 4. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem : http://ec.europa.eu/consumers/odr .

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez KS Ursus, z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest konieczne, celem umożliwienia realizacji złożonego Zamówienia.
 3. Dane osobowe są przetwarzane tylko i włącznie przez KS Ursus, w celu realizacji złożonego Zamówienia.
 4. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Kupujący ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. KS Ursus zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia może uniemożliwić zrealizowanie Zamówienia Kupującego.

X. REJESTRACJA W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Warunkiem prawidłowej rejestracji jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych (t. j. Dz. U z 2019 r. 1781).